Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden 2021 en AVG

 

 

Artikel 1.               Definities

 

1-1          TCE: Ondernemer welke bevoegd handelt onder de naam The Clean Experience BV.

1-2          Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid of niet te voorziene wijziging.

 

 

Artikel 2.               Overeenkomst

 

2-1          Het geven van een opdracht aan TCE, waaronder ook het plaatsen van een bestelling bij TCE wordt begrepen, geldt als een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

2-2          Een overeenkomst met TCE wordt eerst en uitsluitend bindend door schriftelijke of mondelinge bevestiging door TCE.

2-3          Het is TCE toegestaan om ten bate van een goede uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2-4          Bestelling via de webwinkel van TCE wordt, tenzij anders overeengekomen, verzonden naar het door opdrachtgever aan te geven en te controleren adres.

 

 

Artikel 3.               Afspraken

 

3-1          Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing op specifieke overeenkomsten waarvoor dit schriftelijk is overeengekomen.

3-2          Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van TCE binden de laatste slechts indien hij deze bevestigd.

 

 

 

Artikel 4.               Levering en gebruikshandleiding

 

4-1          In geval van verzending geschiedt dit zoals door TCE is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders dan gebruikelijk te ontvangen, zijn ook de eventuele extra kosten hiervan voor zijn rekening.

4-2          Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

4-3          Vindt levering in delen plaats dan kan ook de facturering in delen plaatsvinden.

4-4          Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer recht geven op schadevergoeding.

4-5          Wordt de leveringstermijn met meer dan twee maanden overschreden dan mag de overeenkomst ontbonden worden voor het deel dat (nog) niet geleverd is.

4-6          Wanneer bestelde of gerepareerde goederen niet door opdrachtgever worden afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na drie maanden geen response te hebben gekregen van klant, kunnen er stallingskosten in rekening worden gebracht.

4-7          U wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de meegeleverde gebruikshandleiding!

 

 

Artikel 5.               Wijziging van de opdracht

 

5-1          Eventuele hogere kosten door wijzigingen (zowel schriftelijk als mondeling) in een opdracht, door of namens de opdrachtgever, worden doorberekend.

5-2          Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door TCE buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5-3          Indien na de overeenkomst de prijzen door overmacht, verhogingen ondergaan, mogen deze door TCE worden doorberekend. Prijzen worden elk jaar geïndexeerd en indien nodig aangepast.

 

 

Artikel 6.               Annuleren / retourneren

 

6-1          Nadat de opdrachtgever een via de webshop besteld artikel heeft ontvangen, heeft hij het recht van retour: binnen 14 dagen na de ontvangst, zonder opgaaf van reden. Mits het artikel zich in ongebruikte staat bevindt.

6-2          Indien de opdrachtgever de overeenkomst of aankoop, ingevolge lid 1 van dit artikel, wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk: per mail, aan TCE te melden. Aansluitend zal hij het product (laten) bezorgen op een door TCE aan te geven retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Kosten en risico van verzending zijn voor opdrachtgever.

6-3          Indien de overeenkomst niet in volgens lid 1 en 2 van dit artikel wordt beëindigd of geannuleerd, of opdrachtgever weigert het bestelde af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door TCE reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs. Opdrachtgever zal eveneens aan TCE als schadeloosstelling verschuldigd zijn: het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

6-4          Indien er bij TCE twijfels ontstaan met betrekking tot betalingsmoraal of betalingsmogelijkheid van opdrachtgever, staat het TCE vrij de overeenkomst met betreffende opdrachtgever te beëindigen. Opdrachtgever staat TCE toe hiertoe informatie in te winnen. ( b.v. BKR registratie)

6-5          Onverminderd het vermelde in lid 3 van dit artikel behoudt TCE zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst of volledige schadevergoeding te vorderen.

6-6          Afspraken die zijn gemaakt met onze servicemonteurs op locatie, kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Komen zij echter voor niets bij klant op locatie, worden er voorrijkosten à €75,- in rekening gebracht.

 

 

Artikel 7.               Garantie / Reclamering

 

7-1          Garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. Garantie wordt verstrekt op geleverde materialen, maar niet op immateriële kosten zoals arbeid, voorrijkosten en onderzoekkosten.

7-2          Indien de opdrachtgever niet aan TCE binnen wijst op gebreken, 10 dagen na ontvangst van de goederen of reparatie, die bij direct gebruik en onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de staat waarin de goederen zijn geleverd.

7-3          TCE dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren alvorens deze al dan niet te honoreren.

7-4          Aanbiedingen, prijzen, specificaties, promotieacties, reclames, brochures e.d. zijn aan wijzigingen onderhevig en binden TCE niet.
 

7-5          TCE Machines uit de huishoudelijk lijn ( H-lijn)  worden immer naar klant- of naar TCE opgestuurd. Ofwel voor levering, ofwel voor reparatiedoeleinden.

 

Artikel 8.               Reparatie & service

 

Voorwaarden van TCE’s reparatie- en installatie service:

Klant gaat akkoord met onderstaande voorwaarden na het geven van een opdracht aan

TCE reparatie en installatie service. Dit kan schriftelijk, per e-mail  service@tce.nl of

per telefoon 0342-701205. Bij reparatie/onderhoud door TCE monteur op locatie, wordt deze te allen tijde in de gelegenheid gesteld te beschikken over een Arbo-technisch verantwoorde ruimte c.q. werkplek.

 

8-1          Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven, worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.

8-2          De reparatiekosten worden vastgesteld op basis van: het starttarief, het aantal arbeidsperioden per kwartier. De eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) en indien nodig de ophaal – en terugbezorgkosten en eventuele verzend- en/of administratiekosten.

De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant/per pin aan de monteur te worden voldaan. Facturen verzenden wij via debiteurenadministratie en achteraf.

Starttarief werkzaamheden is € 13,75 per kwartier. Elk kwartier daarna € 13,75

Voorrijkosten € 75,-  Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

8-3          Op verzoek van klant geeft de monteur een prijsopgave.

a.        Als bij onderzoek blijkt dat de reparatie hoger zal zijn dan eerdere prijsopgave, dan wordt aan klant gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. Onderzoekskosten op verzoek bedragen €75,- Bij schriftelijke prijsopgave is een bevestiging van klant noodzakelijk om tot reparatie over te gaan.

b.        Klant kan eventueel van verdere dienstverlening door de monteur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met klant weer gemonteerd. Klant betaalt voor de gewerkte periodes en evt. ophaal – en bezorgkosten

    c.         Indien voor reparatie-onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal demonteur geen extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek (alleen de gewerkte periodes en de onderdelen/materialen) en zal hij trachten klant te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De klant kan de monteur niet aan deze wachttijd houden.

8-4          Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij reparatie uitsluitend gebruikgemaakt van nieuwe, originele onderdelen, of, wanneer dit uitdrukkelijk met de klant is besproken, ruilonderdelen.

8-5          Een reparatie zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan klant meedelen en het apparaat niet repareren maar afkeuren voor verder gebruik.

8-6          De monteur is aansprakelijk voor diefstal indien hij de machine meeneemt naar TCE,  alsmede voor verlies van toebehoren en accessoires.

8-7          Na reparatie ontvangt klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.

8-8          De monteur geeft slechts dán garantie van drie maanden op arbeid/voorrijden en 6 maanden op onderdelen ná een voltooide reparatie. Deze garantie geldt alleen wanneer de betaling voldaan is. Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem -, water -, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Is de machine dusdanig sterkt vervuild dat reparatie/onderzoek hierdoor onmogelijk blijkt, worden er €45,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

8-9          Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.

a.        Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de reparatie niet zijn vervangen berekend.

b.        Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan klant wel berekend, uitgezonderd het starttarief.

c.        Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.

8-10       Wanneer door monteur wordt geconstateerd dat oude bekabeling, stekkers of waterslangen verouderd zijn, worden deze vervangen door nieuwe, om kortsluiting en/of lekkage te voorkomen. Dit om onveilige en levensbedreigende situaties te voorkomen. De kosten voor deze onderdelen/materialen komen bovenop de installatiekosten. Wanneer de klant dit niet wenst, wordt het desbetreffende apparaat door TCE niet goed gekeurd voor gebruik.

8-11       Reparatie aan apparaten waarvoor nog fabrieksgarantie geldt, wordt alleen uitgevoerd op uitdrukkelijke wens van klant. Wordt een reparatie uitgevoerd door een externe partij, dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook voor eventuele aanpassingen op of aan de machine en de toebehoren.

 

 

Artikel 9.               Aansprakelijkheid

 

9-1          TCE is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het materieel- of eigendommen van de opdrachtgever, wanneer dit (aantoonbaar en onderbouwd) is ontstaan door direct toedoen van TCE medewerker.

9-2          TCE zal nooit gehouden worden meer schade te vergoeden dan door zijn verzekering wordt gedekt.

 

 

Artikel 10.             Eigendomsvoorbehoud

 

10-1       Zolang opdrachtgever niet alle vordering volledig aan TCE heeft voldaan, blijven alle geleverde goederen eigendom van TCE.

10-2       TCE heeft het recht deze goederen terug te vorderen en/of op te halen; kosten: €75,- voorrijkosten. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt verplicht deze zich, TCE volledig schadeloos te stellen.

10-3       Het is opdrachtgever niet toegestaan goederen van TCE te verpanden, te verkopen of anderszins te gelde te maken, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Artikel 11.             Betaling

 

11-1       Betaling geschiedt normaliter vooraf of bij levering. Wordt hiervan afgeweken dan dient er betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Andere betalingsvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn en uitvoerbaar blijken.

11-2       Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door TCE is ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is TCE gerechtigd aan de opdrachtgever rente van 2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

11-3       Wanneer TCE goederen van een opdrachtgever, welke in verzuim is, onder zich heeft, is hij gerechtigd zich deze toe te eigenen ter (gedeeltelijke) voldoening van de vordering.

11-4       Indien TCE invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen alle kosten, verband houdend met die invordering, ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 12.             Toepasselijk recht

12-1       Nederlands recht en recht van de Europese Unie zijn van toepassing.

12-2       Indien een artikel of lid of deel daarvan in strijd blijkt met het toepasselijk recht, dan zal dit uitsluitend de nietigheid van dit deel en niet van de rest van deze algemene voorwaarden met zich meebrengen.

12-3       Wanneer TCE deze algemene voorwaarden coulant toepast kan daar geen recht aan ontleend worden; ook zal dat geen precedent scheppen.

12-4       TCE behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, prijzen, contracten en dergelijk, te wijziging indien hiertoe zwaarwichtige redenen zijn na de klant hier immer schriftelijk van op de hoogte te stellen.

 

Artikel 13.             AVG regelgeving:

 

13-1        AVG regelgeving: ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

25 mei 2018 treedt de Europese AVG in werking in het kader van het recht ‘om vergeten te worden’.

Betrokkenen kunnen verouderde of onjuiste informatie die privacygevoelig is, laten verwijderen. Ook wanneer u TCE eerder toestemming heeft gegeven uw naw. gegevens op te nemen in het klantenbestand zullen wij u, op uw schriftelijke verzoek, binnen een maand verwijderen uit ons systeem.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wij hebben uw gegevens nodig voor het handelen volgens onze garantiebepaling en om de aanschaftermijn bij te houden voor de servicecontracten. Wij zullen als TCE uw persoonsgegevens respecteren, beschermen en in overeenstemming met de geldende wettelijke regels technische- en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 
Persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor doorverkoop aan derden voor commerciële doeleinden.

 

De gevolgen van het verwijderen van uw gegevens uit ons klantenbestand.
Mochten wij uw gegevens op uw verzoek moeten verwijderen, geldt de consequentie dat wij niet meer kunnen eiken wat de aanschafdatum- en het machinenummer is geweest van uw aankoop en dus de garantie komt te vervallen. Ook bij een servicecontract zijn uw gegevens van belang.

 

13- 2      Voor u als klant van The Clean Experience hebben wij een belangrijke mededeling in het kader van de aangescherpte AVG regelgeving:

Waarvoor dienen uw opgeslagen persoonsgegevens?
Wij hebben uw NAW gegevens opgeslagen in ons beveiligde klantenbestand in verband met servicecontracten- en/of garantievoorwaarden. In dit klantenbestand is ook uw machinenummer opgenomen en de datum van aankoop. Dit om uw garantietermijn vast te kunnen stellen bij een eventuele reparatie of servicebeurt van uw TCE stoomreiniger.

Uw gegevens zijn- en blijven vertrouwelijk en zullen nooit worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

Wenst u uw persoonsgegevens te laten verwijderen?
Mocht u besluiten dat wij u uit ons klantenbestand dienen te verwijderen, laat ons dit middels een mail aan info@tce.nl weten, met als onderwerp: ‘Mijn gegevens verwijderen’.
Let op: Het verwijderen van uw gegevens brengt consequenties met zich mee voor de garantiebepaling.