top of page

Idrosan desinfectiemiddel 5 liter

14.IDROSAN4
€80.25
Idrosan desinfectiemiddel 5 liter. Actieve zuurstof met zure werking ontwikkelt waterstofperoxide
Op voorraad
1
Productgegevens

Dit product is geformuleerd met actieve zuurstof.

- Actieve zuurstof met zure werking ontwikkelt waterstofperoxide;

- niet-schuimend;

- effectief tegen grampositieve, gramnegatieve, gisten en schimmels;

- uitstekende hygiënische werking, zelfs op sporen, voor leidingen, pompen, tanks, vullers, C.I.P. systemen;

- Het regenereert de filterlagen, de microfiltratiepatronen en de ultrafiltratiemembranen;

- chloorvrij;

- dieptereiniging en hygiëne voor alle soorten verticale en horizontale oppervlakken;

- in de aanbevolen doseringen die geschikt zijn voor alle oppervlakken;

- uitstekend ontsmettingsmiddel;

- het gebruik wordt aanbevolen na een zorgvuldige ontvetting van de oppervlakken.

VERDUNNING EN GEBRUIK :Gebruik in een oplossing van 12% tot 24%.

(wanneer met een stoommachine: gebruik met een speciale accessoire).

Niet corrosief op roestvrij staal en aluminium.

Het kan gebruikt worden op epoxy en plastic harsen.

Het kan gebruikt worden op stoffen, matrassen, dekens.

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Gevarenaanduiding Code(s):Gevaar

Schadelijk bij inslikken of bij inademing

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/spray.

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

INDIEN ZWALVERBRUIKT: Bel een Giftcentrum/arts als u zich onwel voelt.

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

BIJ INADEMING: Verwijder de persoon in de frisse lucht en houd hem of haar comfortabel om te ademen.

BIJ IN OOG: Spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

Bel onmiddellijk een POISON CENTER/arts.

Bewaar opgesloten.

Bevat: waterstofperoxide, fosfonaten, amfotere oppervlakte-actieve stoffen, zuurmakers.

Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers.

Kz. n. 1.1 op 05/13/2020 CODE : 04OXISAK005A782

Bewaar dit product voor later
bottom of page